Privacy

1
Privacy Statement
Dit is het privacy statement van Jan Kettelerij – beeldend kunstenaar, gevestigd te 4691 GG Tholen
aan de Koningin Wilhelminastraat 22 (hierna: Jan Kettelerij, www.jankettelerij.nl)
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die
u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u
plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken
data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Jan Kettelerij is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien
van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk
voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in
overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken
en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres van een websitebezoeker
Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6
lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde
doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet
aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw
persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw
persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van
2
toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming
plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jan
Kettelerij. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te
verwerken.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader
te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig
geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u
geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te
ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen
email.
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u
hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
• Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij
geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
3
Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op
gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens
beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij
met u hebben gesloten uit te voeren.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u
bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@jankettelerij.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via info@jankettelerij.nl

https://099.wpcdnnode.com/jankettelerij.nl/wp-content/uploads/Privacy-verklaring-Jan-Kettelerij.pdf